Klachtenregeling

IMBOLC Legal hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen en wat onze klachtenprocedure inhoudt.

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening en/of een klacht heeft, dan zullen wij in overleg met u treden om dit op te lossen.

IMBOLC Legal heeft een interne klachtenregeling, die voldoet aan artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur (Voda): Klik hier om deze te melden. Hebt u een klacht dan kunt u zich wenden tot Mr P.W. Lenos per e-mail of post.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst per brief of mail aan de heer Mr P.w. Lenos. Zie onder contact voor zijn adresgegevens. Hij is aangesteld als behandelaar van de klachten. U kunt zich tot hem wenden.

Mr P.W. Lenos zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. Binnen vier weken kunt u de schriftelijke reactie op uw klacht tegemoetzien.

In onze klachtenregeling wordt een klachtenprocedure beschreven die bij serieuze klachten door onze cliënten dient te worden gevolgd om snelle en zorgvuldige afhandeling te kunnen garanderen.

Onderzoek

Mr P.W. Lenos onderzoekt de klacht en is in dat kader bevoegd om kennis te nemen van alle opdrachtdocumentatie die relevant wordt geacht. Indien gewenst kan worden besloten de identiteit van de klagers (in eerste instantie) vertrouwelijk te houden.

Mr P.W. Lenos documenteert het onderzoek zodanig dat het dossier de te nemen beslissing kan dragen. Hij stelt u in de gelegenheid om een nadere toelichting te geven. Op basis van de documenten en de toelichting trekt de verantwoordelijke een conclusie met betrekking tot de gegrondheid van de klacht. Indien van toepassing wordt de klacht tevens gemeld bij de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar.

Mochten wij onverhoopt niet met u tot een oplossing komen dan kunt u een klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten te Breda. Uw klacht kan dan worden behandeld voor de Raad van Discipline. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.raadvandiscipline.nl.

Ten slotte verwijzen wij u ook naar de Gedragsregels 1992 waaraan alle Nederlandse advocaten gebonden zijn, klik hier om ze in te zien.

Mr. Lenos zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. Binnen vier weken kunt u de schriftelijke reactie op uw klacht tegemoetzien.

Geschillencommissie Advocatuur

Het kantoor IMBOLC Legal is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag. IMBOLC Legal is op uw verzoek bereid akkoord te gaan uw klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor IMBOLC Legal indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht, tenzij de cliënt binnen één maand na de afhandeling van de klacht er toch voor kiest om naar de gewone rechter te gaan. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,00 waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Het kantoor IMBOLC Legal zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, doch heeft altijd de mogelijkheid om deze naar keuze van IMBOLC Legal voor te leggen aan de Rechtbank.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan het kantoor IMBOLC Legal heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer het kantoor IMBOLC Legal niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

U kunt de Geschillencommissie bereiken op:
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Tel.: 070 – 310 53 10

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tot slot

Indien u een klacht heeft en IMBOLC Legal dat laat weten, wordt dat zeer gewaardeerd. U kunt ervan verzekerd zijn dat IMBOLC Legal alle gegronde klachten meeneemt in de evaluatie van het kantoor en dat IMBOLC Legal zijn uiterste best zal doen om een eventuele herhaling te voorkomen.